Bestuur

Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de predikant, de ouderlingen en de diakenen. Gezamenlijk hebben zij tot taak om leiding te geven aan en zorg te dragen voor de gemeente. Ouderlingen en diakenen worden verkozen  en bevestigd in het ambt voor  een periode van vier jaar.

  • PredikantHij is een ouderling met een bijzondere opdracht voor het bedienen van Gods Woord in kerkdiensten en in catechetisch onderwijs. Hij is immers herder en leraar van de gemeente. De gemeente stelt hem in de gelegenheid om zich ‘beroepshalve’ aan pastorale en bestuurlijke taken te wijden.
  • Bestuurlijke ouderlingDe taken van de bestuurlijk ouderling zijn onder andere het aanbrengen van structuur in gemeenteactiviteiten, het coördineren van commissies, het voeren van goed beheer over de materiële zaken en het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Tijdens de kerkdiensten doen zij bij toerbeurt dienst als ouderling van dienst.
  • Pastorale ouderlingDe taak van de pastorale ouderling is zorg te dragen voor de gemeenteleden om die op te bouwen in het geloof en te bewaren bij hun gemeenschappelijke roeping als gemeente. Dit vindt onder andere plaats door middel van huisbezoeken en ondersteuning aan kringleiders. Tijdens de kerkdiensten doen zij bij toerbeurt dienst als ouderling van dienst.
  • Jeugdouderling: De taak van de jeugdouderling is zorgdragen voor alle jeugdactiviteiten en pastoraat voor het kinder- en tienerwerk van 0-25 jaar.
  • DiakenBinnen de gemeente kijken we naar elkaar om. Als het nodig is om praktische en financiële hulp te geven zijn we er voor mensen binnen en buiten de gemeente. Dit wordt aangestuurd, gecoördineerd en ondersteund door de diakenen. De diakenen dragen zorg voor de collecten tijdens de kerkdiensten en dienen bij de viering van het Avondmaal.
  • ScribaDe genomen besluiten worden door de scriba vastgelegd in de notulen. De taken van de scriba zijn verder het behandelen van de kerkelijke post, het bijhouden van de jaaragenda en het beheren van het kerkelijke archief. De scriba kan lid zijn van de kerkenraad (d.w.z. verkozen als ouderling of diaken), maar dit is niet noodzakelijk.

De kerkenraad vergadert ongeveer eens per drie weken. De ene keer gebeurt dit als brede kerkenraad. De andere keer gaat men, na een kort gezamenlijk gedeelte, uit elkaar in aparte groepen (smalle kerkenraad).

Daarnaast worden er regelmatig gemeentevergaderingen gehouden om zaken te bespreken die de hele gemeente aangaan, zoals het bespreken van beleidsstukken en het afleggen van verantwoording over de financiën.

 

Commissie van beheer

De Commissie van Beheer (CvB) houdt zich bezig met de materiële kant van het gemeente-zijn. Zij heeft hierin een gedelegeerde verantwoordelijkheid en valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De CvB heeft als taak toezicht houden op de financiën, het beheer van kerkelijke goederen en zij draagt de verantwoordelijkheid het kosterschap in te vullen en alles wat hierbij komt kijken.

 

Kerkelijk bureau

De ledenadministratie is in handen van het kerkelijk bureau.