Bestuur

Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de predikant, bestuurlijke ouderlingen, pastorale ouderlingen, jeugdouderling, diakenen en scriba. Hieronder volgt een beschrijving van deze verschillende ambten, te weten: 

  • PredikantHij is een oudste met een bijzondere opdracht voor het bedienen van Gods Woord in kerkdiensten en in catechetisch onderwijs. Hij is immers herder en leraar van de gemeente. De gemeente stelt hem in de gelegenheid zich ‘beroepshalve’ aan pastorale en bestuurlijke taken te wijden.
  • Bestuurlijke ouderlingDe taken van de bestuurlijke ouderling zijn onder andere in gemeenteactiviteiten structuur aan brengen, verschillende bestuurlijke disciplines coördineren, goed beheer voeren over de materiële zaken van de gemeete en op strategische wijze beleid ontwikkelen en uitvoeren.
  • Pastorale ouderlingDe taak van de pastorale ouderling is zorgdragen voor de gemeenteleden om die op te bouwen in het geloof en te bewaren bij hun gemeenschappelijke roeping als gemeente. Dit vindt plaats door middel van huisbezoeken.
  • Jeugdouderling: De taak van de jeugdouderling is zorgdragen voor alle jeugdactiviteiten en pastoraat voor het kinder- en tienerwerk van 0-25 jaar.
  • DiakenHet diaconaat heeft in de kerk van oudsher de functie om op te komen voor de armen. Dit betekent dat de diakenen leiding geven aan het liefdewerk van de gemeente. Diakenen zijn immers ambtsdragers binnen de gemeente die geroepen zijn het diaconale werk vorm en inhoud te geven. Vandaag de dag levert het diaconaat ook een bijdrage aan de opbouw van de gemeente, door het bevorderen van onderling dienstbetoon en het omzien naar elkaar. Ook vormt het diaconaat een ingang voor contacten met rand- en buitenkerkelijken in de gemeente.
  • Scriba De taken van de scriba zijn onder andere het behandelen van de kerkelijke post, het notuleren van de kerkenraads- en gemeentevergaderingen en het beheren van het kerkelijke archief.

De kerkenraad vergadert eens per maand. Tevens is de kerkenraad verantwoordelijk voor minimaal twee gemeentevergaderingen per kerkelijk seizoen. Hierin legt zij verantwoording af voor haar beleid. Daarnaast is de kerkenraad naar buiten toe het gezicht van de gemeente en wordt dit belichaamd door de predikant of in een vacante periode door de voorzitter van de kerkenraad. De kerkenraadsvergaderingen en de gemeentevergaderingen worden voorbereid door het moderamen. In het moderamen zijn vertegenwoordigd: de predikant, drie bestuurlijke ouderlingen en de scriba. De taak van het moderamen is het voorbereiden van de genoemde vergaderingen. Tevens draagt het moderamen zorg voor het tijdig toesturen van de benodigde stukken voor de vergaderingen

 

Commissie van beheer

De Commissie van Beheer (CvB) houdt zich bezig met de materiële kant van het gemeente-zijn. Zij heeft hierin een gedelegeerde verantwoordelijkheid en valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De CvB heeft als taak toezicht houden op de financiën, het beheer van kerkelijke goederen en zij draagt de verantwoordelijkheid het kosterschap in te vullen en alles wat hierbij komt kijken.

 

Kerkelijk bureau

De ledenadministratie is in handen van het kerkelijk bureau.