ANBI

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die als ANBI zijn aangewezen hebben deze belastingvoordelen.

A. Algemeen

ANBI   Nederlands Gereformeerde Kerk te Doetinchem
Fiscaal nummer (RSIN)   824168021
Kamer van Koophandel (KvK)   77611829
Website   http://ngkdoetinchem.nl
E-mail   scriba@ngkdoetinchem.nl
Adres   Bilderdijkstraat 3
Postcode en plaats   7009 JL Doetinchem

 

 

 

 

 

 

De Nederlands Gereformeerde Kerk te Doetinchem is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland hebben geen statuten. Hun statuut, in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW, is het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (AKS).

B. Gemeente

Als gemeente willen we meer zijn dan een geloofsinstituut. We willen een gemeenschap zijn, waar de leden elkaar ondersteunen en stimuleren in het geloof. Daarom komen we niet alleen bij elkaar tijdens de zondagse samenkomsten, maar ontmoeten we elkaar ook op kringavonden of jeugdclubs. We willen als gemeente open staan voor iedereen! Geïnteresseerden en belangstellenden zijn daarom altijd van harte welkom bij één van onze zondagse samenkomsten of bij andere gemeentelijke activiteiten.

Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Het Akkoord van Kerkelijk Samenleven van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Dit AKS is te vinden op de website: www.ngk.nl.

De Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen onder RSIN nr. 82.17.89.788. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Gereformeerde kerk te Doetinchem.

C. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de kerkelijke gemeente. De Commissie van Beheer en de financiële commissie, waaronder de penningmeester, is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening.

D. Doelstelling en visie

De Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan.

De Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast Psalmen en Gezangen ook Opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de heilige Geest.

E. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: www.ngk.nl/beleidsplan.

F. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en) van de Nederlands Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: www.ngk.nl/nga.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

G. Verslag van activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk. Enkele taken zijn conform het Akkoord van Kerkelijk Samenleven gedelegeerd aan de diaconie. Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie, etc.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u aan op onze website.

H. Voorgenomen bestedingen

Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten en/of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder I. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

I. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom ‘werkelijk’ geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kosten voor het pastoraat (m.n. predikant) betreft een bruto vergoeding. Belastingen worden jaarlijks via de IB-aangifte door de predikant zelf afgedragen.